Odzyskaj VAT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług krótkotrwałego zakwaterowania, w apartamentach będących przedmiotem niniejszej Inwestycji, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę wsparcia prawnego w zakresie zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu apartamentu.

Kupując i wynajmując odzyskasz podatek VAT!

Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu w celu świadczenia usług objętych podatkiem VAT (w tym usług krótkotrwałego zakwaterowania).

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

 • Możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.
 • Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [dalej: „Ustawa VAT”], w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie opodatkowanych czynności najmu w niewielkiej skali nie musi wiązać się z obowiązkiem rejestrowania działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. W Państwa przypadku najem Apartamentu nie powinien się zatem łączyć z takim obowiązkiem. Jednocześnie wskazujemy, iż warunkiem uzyskania przez Państwa zwrotu VAT jest używanie przedmiotowych Apartamentów w całości do wykonywania czynności opodatkowanych stawką podatkową VAT w wysokości 8% (krótkotrwałe zakwaterowanie), nie zaś na własne potrzeby. Wykorzystywanie Apartamentu częściowo na własne potrzeby spowoduje obowiązek odrębnego określenia czynności, w stosunku do których prawo do odliczenia przysługuje oraz czynności, w stosunku do których brak prawa do odliczenia i przyporządkowania im odpowiednich kwot podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, co oznacza, iż nie byliby Państwo wówczas uprawnieni do odliczenia całego podatku VAT. W związku z powyższym dla celów odliczenia VAT rekomendujemy wykorzystanie Apartamentu w całości na cele czynności opodatkowanych w postaci najmu.

Procedura ubiegania się o zwrot VAT – krok po kroku.

 1. Zarejestrować się w charakterze podatnika VAT czynnego. W tym celu, zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy VAT, konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W przypadku, gdy najem Apartamentu będzie stanowił dla Państwa jedyną działalność podlegającą opodatkowaniu VAT, podmiotem właściwym dla złożenia VAT-R będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku. Jako datę rezygnacji z prawa do zwolnienia od opodatkowania VAT (pole nr 38) należy wskazać datę wpłaty pierwszej zaliczki na zakup Apartamentu lub datę podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Apartamentu (w zależności która z nich przypada wcześniej). Wzór przykładowo wypełnionego formularza VAT-R, w którym wybrano rozliczenie miesięczne znajdą Państwo poniżej (w przypadku, gdyby zdecydowali się Państwo na rozliczenie kwartalne, należy:
  • zaznaczyć pozycję 1 w polu nr 44 – „podatnik wybiera możliwość rozliczania się za okresy kwartalne”;
  • zaznaczyć pozycję 51 – „podatnik będzie składał deklaracje VAT-7K”;
  • złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli Państwo wykonywanie czynności opodatkowanych, oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczeń).
  • Zgłoszenie VAT-R należy złożyć przed wpłatą pierwszej zaliczki, najlepiej przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż Apartamentu, lub też równolegle z tymi czynnościami.

 2. Ujmować, zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy VAT, otrzymane od sprzedawcy Apartamentu faktury dokumentujące kolejne wpłaty na zakup Apartamentu (na których uwidoczniony będzie NIP podatnika) w rejestrze zakupów VAT.
 3. Wystawiać faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i ujmować je w rejestrze sprzedaży VAT;
 4. Składać, zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy VAT, deklaracje VAT, w których wykażą Państwo wartość podatku należnego i naliczonego. Zasadą jest składanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. Informujemy, iż zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy VAT, mają Państwo również możliwość wyboru kwartalnej metody rozliczeń. W przypadku, gdy rozpoczynając działalność, zdecydowaliby się Państwo na metodę kwartalną, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli Państwo wykonywanie czynności opodatkowanych, powinni Państwo złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczeń.
 5. W deklaracji podatkowej mogą Państwo:
  1. obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu dokonanej w danym miesiącu (kwartale) sprzedaży o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Apartamentu (w praktyce, w Państwa przypadku, do czasu wystawienia pierwszej faktury z tytułu czynszu najmu, takiej możliwości nie będzie);
  2. przenieść nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe;
  3. złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT.

  Zgodnie z art. 87 Ustawy VAT, zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika następuje:

  1. w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną (w przypadku, gdy zasadność zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może ten termin wydłużyć);
  2. na wniosek podatnika, w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeżeli kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone;
  3. w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanej.
  4. W praktyce zatem, muszą się Państwo liczyć z 180 – dniowym terminem zwrotu VAT, bądź też zdecydować się na przeniesienie nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe, co będzie korzystne zwłaszcza w przypadku, gdy dokonają Państwo rejestracji w charakterze podatnika VAT na krótko przed przewidywanym otrzymaniem pierwszego czynszu najmu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Aby odliczyć VAT od zakupionego Apartamentu, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Gminy/Miasta musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Osoby nabywające Apartament, które prowadzą już działalność gospodarczą i mają status podatnika VAT czynnego, odliczają VAT z tytułu wydatków poniesionych na jego zakup w miesiącu (kwartale) otrzymania dokumentującej te wydatki faktury, według metodologii przedstawionej powyżej w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanej w Urzędzie Gminy. Natomiast osoby, które prowadząc działalność gospodarczą korzystały do tej pory ze zwolnienia od opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 113 Ustawy VAT, w celu uzyskania zwrotu VAT od nabycia Apartamentu, będą zobowiązane do rezygnacji z tego zwolnienia i złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Zgodnie z art. 113 ust. 4 Ustawy VAT, warunkiem rezygnacji ze zwolnienia jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi rezygnacja ze zwolnienia. Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy zatem złożyć przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi wpłata pierwszej zaliczki, najlepiej przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż Apartamentu. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, będą Państwo zobowiązani do naliczania podatku VAT od całej dokonywanej przez Państwa w ramach działalności gospodarczej sprzedaży, nie tylko wynikającej z najmu Apartamentu. Odliczenie podatku VAT od zakupionego Apartamentu możliwe będzie poprzez:

 1. pomniejszenie, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, kwoty podatku należnego wynikającego ze sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie Apartamentu;
 2. w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy VAT, mają Państwo prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 87 Ustawy VAT, zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika następuje:

 1. w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną (w przypadku, gdy zasadność zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może ten termin wydłużyć);
 2. na wniosek podatnika, w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeżeli kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone;
 3. w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanej.